Algemene voorwaarden

Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Cherokee Spellen, hierna te noemen “Verhuurder”, en een Wederpartij, hierna te noemen “Huurder” waarop Verhuurder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De gehuurde artikelen worden aangeduid als “gehuurde”.

Reserveren
2.1 Een reservering kan door Huurder uiterlijk 72 uur voor de afgesproken verhuurdatum worden geannuleerd. Indien dit gebeurt binnen 72 uur zullen de huurkosten in rekening gebracht worden. Verhuurder dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur van tevoren, te annuleren. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden als zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Ophalen
3.1 De Huurder dient zelf het gehuurde bij de Verhuurder op te halen en aan het einde van de huurperiode bij de Verhuurder op tijd weer schoon, droog en in goede staat te retourneren, tenzij uitdrukkelijk tussen de partijen is overeengekomen dat de Verhuurder zich met het brengen en/of halen van het gehuurde zal belasten. De Verhuurder zal voor bezorging een reiskostenvergoeding volgens de wettelijke normen hanteren á €0,19 per gereden kilometer.

3.2 Naast de huurprijs is de Huurder aan de Verhuurder een vooraf afgesproken waarborgsom verschuldigd, eveneens voor aanvang van de huurperiode contant te voldoen. Indien geen schade en/of gebreken aan het gehuurde is geconstateerd en indien de Huurder ook aan de overige verplichtingen heeft voldaan, zal de waarborgsom aan het einde van de huurperiode contant aan de Huurder worden teruggegeven.

3.3 Bij het ophalen van het gehuurde zullen de kosten voor het huren en de borg contant door de Huurder aan de Verhuurder betaald moeten worden.

3.4 Het gehuurde dient door de Huurder bij de Verhuurder worden opgehaald en na afloop op de afgesproken datum en tijd worden teruggebracht, tenzij anders overeengekomen is.

3.5 In geval van niet of laattijdige levering zal de Huurder geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de Verhuurder. Eventuele klachten dienen binnen vijf dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de levering aan de Verhuurder bekend te worden gemaakt. De Verhuurder dient de klager binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht een adequaat antwoord te geven.

Retourneren
4.1 Het gehuurde dient in de originele staat (bij aanvang huur), en op overeengekomen inleverdatum, bij de Verhuurder teruggebracht te worden.

4.2 De Huurder is verantwoordelijk voor alle schade toegebracht aan het gehuurde, ten eerste verrekent met de door de Huurder betaalde borg. Indien dit niet toereikend is zal het overgebleven bedrag door de Huurder aan de Verhuurder betaald moeten worden.

4.3 Indien het gehuurde niet wordt geretourneerd (ook bij diefstal) zal de Huurder de kosten ter vervanging van het gehuurde aan de Verhuurder moeten betalen.

4.4 Indien het gehuurde niet schoon en droog wordt terugbezorgd zal de Huurder de kosten voor het schoonmaken en/of drogen van het gehuurde moeten betalen aan de Verhuurder.

4.5 Indien op een later tijdstip, in ieder geval voor het opnieuw verhuren van het gehuurde, schade wordt ontdekt, zal dit alsnog d.m.v. een factuur door de Huurder moeten worden betaald.

Gebruik
5.1 Het is niet toegestaan om met schoeisel of (scherpe) sierraden het gehuurde te betreden.

5.2 Het is niet toegestaan om etenswaren te nuttigen op of in de nabije omgeving van het gehuurde. Als dit toch gebeurt zullen de daar eventueel uit voortvloeiende schoonmaakkosten voor rekening van de Huurder zijn.

5.3 Het gehuurde dient op een vlakke ondergrond en rechtopstaand gebruikt te worden.

5.4 Het gehuurde dient alleen gebruikt te worden onder toezicht van een volwassene.

5.5 Indien het weer het niet toelaat het gehuurde op een normale en veilige manier te gebruiken dient de Huurder het gehuurde en bijhorende artikelen in veiligheid te brengen

5.6 Het gebruik van onze artikelen gebeurt op eigen risico.

5.7 Het is verboden het gehuurde verder te verhuren of geleidelijk uit te bate, dit kan slechts na schriftelijke toestemming van de Verhuurder.

5.8 De Huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode. De Huurder zal aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het gehuurde en/of onderdelen ervan de kosten voor vervanging (nieuwwaarde) of reparatie op zich nemen. Bij opstelling van het huurcontract erkent de Huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is.

5.9 Plaats het gehuurde waar de gebruiker op kan klauteren op een zachte ondergrond, om de kans op letsel tijdens het gebruik van het gehuurde te verkleinen.

5.10 Het is de huurder niet toegestaan om het gehuurde te beplakken, beschilderen of op andere wijze te bewerken.

Aansprakelijkheid
6.1 De Huurder kan de Verhuurder op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor geleden schade in wat voor vorm dan ook of persoonlijk letsel door het gebruik van het gehuurde.  

6.2 Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs – of andersoortige stagnatie.

6.3 Voor schade die de Huurder aan derden, direct of indirect, ingevolge het gebruik van het gehuurde veroorzaakt is de Verhuurder niet aansprakelijk

6.4 Mocht er schade optreden dient dit meteen  gemeld te worden aan de Verhuurder, uiterlijk voor het inleveren van het gehuurde.

Offertes en aanbiedingen
7.1 Alle genoemde prijzen anders dan op de factuur zijn vrijblijvend en ter indicatie.

7.2 Verhuurder kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Huurder redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Betaling en incassokosten
8.1 Betaling dient steeds te geschieden contant bij aanvang van de huurperiode.

8.2 Indien de Huurder in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Huurder van rechtswege in verzuim. De Huurder is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wetteloijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Huurder in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.

8.3 De Huurder is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan de Verhuurder verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

8.4 Indien de Huurder in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Huurder. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien de Verhuurder echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Huurder worden verhaald. De Huurder is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Eigendomsvoorbehoud
9.1 Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van de Verhuurder.  Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud.

Persoonsgegevens en privacy
10.1 De Huurder voorziet de Verhuurder bij het aangaan van een overeenkomst van alle gegevens waarvan de Verhuurder heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn. De Verhuurder neemt deze gegevens op in zijn klantenadministratie. Vertrouwelijke gegevens van de Huurder worden behandeld volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Verhuurder zal de persoonlijke gegevens van de Huurder niet verstrekken aan derden zonder vooraf schriftelijke toestemming van de Huurder.